20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Як писати есе на англійській

Граматика
6 хвилин читати
24.01.2024
0
0
55

Навчитися як писати есе на англійській ефективно та структуровано - це перевага у будь-якій сфері, де потрібно чітко й переконливо висловлювати ідеї 💡.

Есе на англійській 📑 - це не просто текст, натомість це засіб передачі вашого бачення, власної унікальності. Більше того, це не лише ключ до вступу до престижних університетів світу, але й важлива навичка для отримання міжнародних сертифікатів та іспитів, таких як TOEFL, IELTS чи Cambridge exams. 

Що таке есе?

Есе - це різновид літературного формату, який дозволяє виразити особисті думки, погляди, аналізи та ідеї щодо конкретної теми. Цей формат широко використовується в освіті, наукових дослідженнях, журналістиці та літературі.

В освіті 👨‍🏫 есе на англійській допомагає виявити здатність студента виразно висловлювати свої думки та аргументувати певний погляд на питання. У науковій сфері 🧬 воно може бути частиною дослідницької роботи, де автор висловлює особисту позицію, аргументуючи її науковими фактами та аналізом. Журналістика 🎤 використовує есе для висвітлення актуальних тем, коментування подій або власних спостережень, щоб спонукати до роздумів. У літературі 🖋️ есе може представляти собою форму власних спогадів, роздумів, де автор має можливість виразити свою особисту думку та почуття.

Структура есе на англійській мові

Есе на англійській, на відміну від інших літературних форматів, як от наукові статті, реферати та журнальні статті, акцентується на особистому погляді та емоціях автора, більше спрямоване на виразність та особисті враження, а не на формальність і об'єктивність. Кожен з цих літературних форматів, включаючи есе, має свою унікальну структуру, яка варіюється, тому розглянемо це більш детально.

Заголовок

Заголовок - це коротка фраза або речення, яке передає головну тему чи ідею вашого есе. Він має зацікавити читача та продемонструвати основний зміст тексту, тобто про що у ньому йдеться. Заголовок має бути конкретним та лаконічним, щоб відразу передати суть вашого есе.

Вступ

Вступ - це перша зустріч з есе на англійській, тож важливо здійснити враження та зацікавити читача. Почніть з загального введення у тему, яке може включати загальні факти, цікаві статистичні дані, цитати відомих осіб або привертаючі анекдоти, або ж просто дати відповідь на питання: “Чи погоджуєтеся ви із твердженням?”, “Про що йтиме мова в есе?”. Це створить цікавий вступ, що заінтригує читача та підготує його до глибшого розгляду теми і допоможе вам налаштуватися на подальший текст.

Основна частина

У розвитку основної частини есе важливо приводити аргументи та приклади, що підтверджують вашу точку зору. Цитати відомих осіб, статистика або конкретні приклади ілюструють вашу думку. Кожен аргумент розкривається, пояснюючи, як він підтримує вашу тезу, що робить есе переконливим та цікавим. Забезпечення послідовності аргументів у кожному параграфі підтримує логічний розвиток думок і структуру есе, роблячи кожен аспект аргументації логічно пов'язаним з тезою та підкріпленим доказами.

Висновок

Висновок у есе - заключна частина, де ви узагальнюєте основні ідеї та аргументи, вказуючи на їхню важливість для вашої тези. Здійснюючи повторне висвітлення ключових пунктів, ви підкреслюєте, як аргументи та приклади підтверджують важливість вашої позиції у темі. Також, у висновку ви можете розширити свої думки на можливості подальшого дослідження теми, вказати на її вплив на більший контекст та зробити підсумкове заявлення, що підкреслює суттєвість теми та доводів.

Види есе

Отже, коли ми говоримо про види есе, важливо зазначити, що існує різноманіття форм та стилів написання, які дозволяють висловити різні думки, дослідження та власний досвід автора. Вибір певного типу есе залежить від мети написання, цільової аудиторії та структури, яку автор хоче застосувати для викладення ідей.

Opinion essay

Есе-висловлення думки - це форма написання, в якій автор висловлює власні думки, погляди та позицію щодо певної теми. У вступі автор повинен чітко висловити свою точку зору або тезу, яку буде обговорювати в есе. Далі він розгортає свою думку, наводячи аргументи та приклади, що підтримують його позицію, та також може вказувати і інші точки зору, щоб ширше розглянути подану тему. У висновку автор підбиває підсумок основних аргументів та підкреслює важливість своєї точки зору.

Discussion essay

Есе-обговорення 👥 зазвичай включає в себе розгляд двох протилежних або різних точок зору на певну тему чи питання. У цьому форматі есе автор обговорює та порівнює різні погляди, аргументуючи кожен з них за допомогою прикладів, доказів або статистики. Автор у вступі визначає ключові аспекти теми та формулює тезу або головну ідею, яку буде розглядати в есе. У основній частині автор розкриває протилежні погляди на тему. У висновку він підводить підсумок основних аргументів та думок, вказує на важливість розглянутих аспектів та можливі наслідки.

Problem and solution essay

Есе-проблема та вирішення 🕵‍♀ є формою написання, де автор ідентифікує конкретну проблему або недолік у суспільстві, в науці, в освіті чи в іншій сфері, й обговорює різні можливі шляхи вирішення цієї проблеми. У вступі автор представляє проблему, робить акцент на її важливості. Основна частина розкриває деталі проблеми, наводить аргументи та докази, після чого пропонує варіанти її вирішення. У висновку автор узагальнює ключові моменти, пов'язані із проблемою та її вирішенням.

Advantage and disadvantage essay

Есе-переваги та недоліки ♎ - це форма написання, в якій автор аналізує певну тему, ситуацію чи явище, висвітлюючи як їхні позитивні аспекти (переваги), так і негативні сторони (недоліки).

У вступі автор представляє тему та формулює тезу. Основна частина систематично розглядає переваги та недоліки теми, надаючи аргументи та приклади для обох сторін питання. У висновку автор підводить підсумок ключових аргументів та висвітлює загальну картину переваг та недоліків обраної теми.

Double question essay

Есе на англійській з подвійним запитанням ❓❓ - це форма написання, де автор повинен відповісти на два або більше питань, що стосуються однієї теми чи проблеми. У вступі автор поставляє кілька питань для обговорення. Далі в есе розглядається кожне питання окремо, з аргументами, прикладами та доказами. Кожен аспект вирішується в окремому розділі з обґрунтованими аргументами. В кінці автор підводить підсумок ключових аргументів і відповідей на всі поставлені питання.

Поради щодо написання есе на англійській

Пропонуємо переглянути кілька порад щодо написання есе на англійській, які допоможуть легко сформулювати потрібні думки:

  • Чітка структура. Плануйте есе перед тим, як починати писати. Використовуйте вступ, основну частину і висновок. Кожен пункт має відповідати основній темі та підтримувати вашу тезу;

  • Теза та аргументація. Визначте чітку тезу у вступі та розвивайте її у основній частині, підкріплюючи аргументи прикладами, цитатами та доказами;

  • Специфічність. Уникайте загальних заяв та намагайтеся давати конкретні деталі та приклади;

  • Логічна послідовність. Переходьте від однієї думки до іншої логічно та зв'язно, використовуйте ланцюжки логічних аргументів;

  • Терміни та мовний рівень. Уникайте складних термінів, які можуть бути зрозумілі тільки спеціалістам, і вибирайте мовний рівень, який відповідає вашому комфорту та темі;

  • Перевірка та редагування. Після написання перевірте есе на граматичні помилки, структурні неточності та логічні розбіжності;

  • Час для відпочинку та перерви. Дайте собі час для відпочинку від написання есе, щоб потім з новими очима знову переглянути свою роботу;

  • Читайте та аналізуйте приклади. Переглядайте та аналізуйте есе високоуспішних авторів, щоб зрозуміти їхній стиль, структуру та способи підтримки тези.

Ці поради допоможуть створити добре структуроване та переконливе есе на англійській.

Фрази для есе на англійській

Використання відповідних фраз та виразів англійською мовою може допомогти у створенні структурованого та лаконічного тексту.

Вступні слова

Вступні слова у есе на англійській використовуються для введення читача у тему і підготовки його до подальшого обговорення. Вони створюють контекст і заохочують читача продовжувати читати, встановлюючи основу для подальшої аргументації та доведення тези.

Вступні слова

Переклад

First and foremost…

По-перше і передусім…

To begin with…

Почнемо з…

In recent years…

Останнім часом…

It is often said that…

Часто кажуть, що…

In light of recent events…

З урахуванням останніх подій…

A widely accepted fact is…

Широко прийнятним є факт, що…

Let's take, for example…

Давайте розглянемо, наприклад…

It goes without saying that…

Не потрібно говорити, що…

One of the key issues is…

Одна з ключових проблем полягає в тому, що…

The first point... the second point... the third point…

По-перше… /По-друге…/По-третє…

As far as I am concerned…

Наскільки я знаю…

This essay will consider…

В цьому есе, ми розглянемо…

Finally…/Lastly…

Накінець…

It's important to recognize that…

Важливо визнати, що…

It's a well-established fact…

Це добре відомий факт, що…

There's no denying that…

Немає сумнівів, що…

In light of recent events, climate change has become an urgent global issue. - З урахуванням останніх подій, зміна клімату стала нагальною глобальною проблемою.

This essay will consider both the advantages and disadvantages of using social media. - В цьому есе ми розглянемо як переваги, так і недоліки використання соціальних медіа.

One of the key issues is the lack of clean water 💧 in developing countries. - Одна з ключових проблем полягає в нестачі чистої води у розвиваючихся країнах.

To begin with, I firmly believe that education should be free for all. - Почнемо з того, що я наполегливо вважаю, що освіта повинна бути безкоштовною для всіх.

Слова-зв’язки

Це слова або фрази, що використовуються для з'єднання інформації, ідей або речень у тексті, надаючи йому логічність та послідовність. Вони допомагають читачеві розуміти взаємозв'язок між ідеями, аргументами та частинами тексту. Слова-зв'язки можуть використовуватися для введення нової ідеї, порівняння, додавання аргументів, формулювання причин і наслідків, а також для підведення підсумків.

Слова-зв’язки

Переклад

in comparison

в порівнянні

in contrast

на відміну

whereas

тоді як

while

поки

however

однак, проте

therefore

тому

moreover

більше того

in addition

крім того

likewise

аналогічно, так само

otherwise

в іншому випадку

thus

таким чином

not to mention

не кажучи вже про

in other words

іншими словами

furthermore

крім того

due to

завдяки

owing to

завдяки

nevertheless

однак

although

хоча

even though

навіть якщо

on the contrary

навпаки

on the one hand

з одного боку

on the other hand

з іншого боку

apart from

окрім

as well as

так само як

besides

крім того

as a consequence

в наслідок

as a result

як результат

in brief/ in short

коротко кажучи

thereby

таким чином

However, implementing these solutions requires significant financial investments. - Однак впровадження цих рішень потребує значних фінансових інвестицій.

On the one hand, technology enhances convenience; on the other hand, it raises concerns about privacy. - З одного боку, технологія полегшує зручність; з іншого боку, вона викликає питання про конфіденційність.

As a result, people often choose a blend of both approaches for their healthcare 🧑🏼‍⚕️. - Як результат, люди часто обирають комбінацію обох підходів для свого здоров'я.

The product is cost-effective, and moreover, it's environmentally friendly. - Продукт економічний, а більше того, він екологічно чистий.

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер