20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Порядок слів в английскому реченні (word order)

Граматика
5 хвилин читати
27.04.2024
0
0
40

Давайте розглянемо основи формування англійського речення та вивчимо особливості його структури.

Володіння англійською починається з розуміння основних правил формування речень. Правильний порядок слів у стверджувальних, заперечних та питальних реченнях, а також правила з'єднання підмета і присудка, відіграють ключову роль у створенні граматично правильних англійських речень. 

Як правильно будувати стверджувальні речення в англійській мові

У англійській мові стверджувальне речення зазвичай має наступну структуру: підмет + присудок + додаток. Важливо розуміти, що жодне англійське речення не обходиться без підмета і присудка - це обов'язкові атрибути будь-якого речення. Додаток, визначення, обставина, час дії додаються за потребою, але "головний герой" (підмет) і виконувана ним дія (присудок) - це як повітря для правильного англійського речення. В даному реченні, She - це головний герой (підмет), sings - це дія головного героя (присудок), a song - додаток (додаткова інформація про дію, що виконується). Як вже було сказано вище, існують і інші методи, крім додатка, щоб розширити інформацію, що надається в англійському реченні. До таких відносяться визначення - часто прикметники, що описують предмет або людину і стоять перед іменниками, а також обставини - місце, час, яким чином, для чого виконується дія. Подивимося на таблицю, щоб краще запам'ятати ідеальний порядок слів в англійському реченні.

Частина речення та номер його розташування у самому речення

Приклад

Переклад прикладу

Підмет (головний герой)

Хто? Що?

My sister

Моя сестра

Присудок (головна дія)

Що робити?

Saw

Бачила

Додаток

Кого? Чого? Кому? Чому? Ким? Чим?

Her classmate

Свого однокласника

Обставина місця

Де?

At school

У школі

Обставина часу

Коли?

Yesterday

Вчора

 Давайте розглянемо більше прикладів стверджувальних речень в англійській мові:

She should understand this rule. - Їй слід розуміти це правило.

I want to order some mushrooms for lunch now. - Я хочу зараз замовити деякі гриби на обід.

They will be ready for the trip in 2 hours. - Вони будуть готові до поїздки за 2 години.

Як правильно будувати заперечні речення в англійській мові

Схема побудови заперечних речень абсолютно така ж, як стверджувальних: потрібно дотримуватися чіткого порядку слів, описаного вище. Однак, як вже було сказано, необхідно вміти додавати частку not.

Частка not додається до допоміжного дієслова в реченні. Пригадаймо, які це дієслова, у таблиці нижче:

Допоміжне дієслово

Коли використовується

Приклад

Переклад

Do/Does

Простий теперішній час (Present Simple)

He does not (doesn’t) work in this company.

Він не працює у цій компанії.

Did

Простий минулий час (Past Simple)

She did not (didn’t) tell me about that.

Вона про це мені не розповідала.

Will

Мабутні часи (Future Tenses)

I will not (won’t) do this exercise.

We will not (won’t) have finished this project by Friday.

Я не виконуватиму цю вправу.

Ми не закінчимо цей проект до п'ятниці.

Am / Is / Are

Форми дієслова to be в теперішньому часі. Використовуються в реченнях, де немає іншого дієслова, а також у тривалому теперішньому часі (Present Continuous)

I am not at home right now.

He is not (isn’t) ready yet.

They are not (aren’t) good at math.

He is not (isn’t) reading now.

Я зараз не вдома.

Він ще не готовий.

Вони не хороші в математиці.

Він не читає зараз.

Was / Were

Форми дієслова to be у минулому часі. Використовуються в реченнях, де немає іншого дієслова, а також у минулому тривалому часі (Past Continuous)

I was not (wasn’t) in Kyiv yesterday.

We were not (weren’t) interested.

She was not (wasn’t) sleeping all night.

Я не був у Києві вчора.

Ми не були зацікавлені.

Вона не спала всю ніч.

Have/Has

Використовуються в доконаному теперішньому часі

(Present Perfect) Використовуються в теперішньому доконаному тривалому часі

(Present Perfect Continuous)

He has not (hasn’t) done this work yet.

They have not (haven’t) been speaking all year.

Він ще не зробив цю роботу.

Вони не кажуть цілий рік.

Had

Використовуються в минулому доконаному часі (Present Perfect) і минулому доконаному тривалому часі (Present Perfect Continuous)

They had not (hadn’t) finished by the time I came.

We had not (hadn’t) been working for 3 years when he asked me about that.

Вони не закінчили того моменту, коли я прийшов.

Ми не працювали вже 3 роки, коли він запитав мене про це.

Модальні дієслова у ролі сильних слів

Can - могти/вміти

Could - міг, вмім, міг би

Should - варто, слід

Must - повинен, зобов’язан

Would - “би”, минула форма will

May/Might - можливо, може бути

I cannot (can’t) walk after the operation.

He could not (couldn’t) swim when he was a child.

She must not (mustn’t) speak loudly here.

He would not (wouldn’t) use the metro if he had a car.

He might not (mightn’t) be at home now.

She should not (shouldn’t) be that careful on the road.

Я не можу ходити після операції.

Він не вмів плавати у дитинстві.

Їй не можна голосно говорити тут.

Він би не використовував метро, якби мав машину.

Він, можливо, не вдома зараз.

Їй не слід бути такою вже акуратною на дорозі.

Як правильно будувати питальні речення в англійській мові

В англійській мові питальні речення відрізняються від стверджувальних найбільше. Наприклад, заперечні речення не відрізняються від стверджувальних нічим, крім додавання заперечної частки not. У питальних реченнях потрібно змінювати порядок слів.

Стандартне англійський питання

Щоб скласти англійський питальний запитання, необхідно поставити допоміжні дієслова (те саме, про які ми говорили у попередньому розділі) перед підметом.

Were you at school today? - Ти був в школі сьогодні?

Has she attended the conference this week? - Вона цього тижня була на конференції?

Should they be here by 2 am? - Їм варто бути тут до 2 години?

Спеціальне англійське питання

Англійські питальні речення можна розширити. На прикладах вище можна побачити стандартне англійське питальне речення: коли нас цікавить сам факт виконання певної дії. Однак існують також і спеціальні питальні речення, необхідні для уточнення обставин виконання тієї чи іншої дії. Такі спеціальні питальні речення завжди починаються зі спеціальних слів, до яких відносяться what (Що? Чого? Чому?), where (Де? Куди?), when (коли?), why (чому? для чого?), who (кого? Кому? Ким? Хто?), how often (як часто), how much/many (скільки, як багато?) і так далі.

What did you hear from him? - Що ти чув від нього?

Where are you going to celebrate your wedding anniversary? - Де ви плануєте відсвяткувати свою річницю весілля?

When will she finally grow up? - Коли вона, нарешті, доросте?

Why have you done that? - Чому ти це зробив?

Who does he work with? - З ким він працює?

How often do you look in on your best friend? - Як часто ти заглядаєш до свого найкращого друга?

How much time do we need to accomplish the task? - Скільки часу нам потрібно, щоб виконати завдання?

Питання-виключення

У деяких питаннях в англійській мові порядок слів залишається таким самим, як у стверджувальних реченнях. Порядок слів не змінюється у таких питаннях через те, що питальне слово в них вже є підметом, і від цього самого питального слова і будується питання. Найчастіше таке явище спостерігається з питальними словами Who (хто?) і What (що?).

Who will work on this project with me? - Хто буде працювати зі мною над цим проектом?

What has to be done to solve this problem? - Що потрібно зробити для вирішення цієї проблеми?

What happened? - Що сталося?

Інверсія в англійській мові

Інверсия - це явище, коли допоміжне слово або цілий дієслово міняється місцями з іменником (підметом), тим самим змінюючи порядок слів. Таке явище зустрічається в питаннях і було описано вище, але його можна зустріти і в деяких інших контекстах. Розглянемо ці контексти докладніше.

Here / There

Коли речення починається зі слова here/there, воно описує, що щось де-небудь лежить, висить, сидить, стоїть, знаходиться. Іншими словами, існує. Після вищезгаданих слів йде дієслово, а потім лише підмет, що створює інверсію в реченні.

Here is a lot of evidence of his guilt. - Тут знаходиться багато доказів його вини.

There was a pedestrian on the road. - На дорозі був пішохід.

In this house, there lives an old man. - В цьому будинку живе старий чоловік.

Заперечні прислівники на початку речення

Якщо англійське речення починається із заперечного прислівника, такого як never (ніколи), hardly (ледве), seldom (редко), rarely (рідко), nowhere (ніде), under no circumstances (за жодних обставин), no way (ні в якому випадку) і так далі, порядок слів в англійському реченні змінюється і стає схожим на порядок в питальних реченнях.

Under no circumstances will he ever be able to compete with me. - Ні при яких обставинах він ніколи не зможе конкурувати зі мною.

Nowhere have I seen such beauty before. - Ніде раніше я не бачив такої краси.

Seldom does he pay much attention to what’s going on around. - Він рідко звертає увагу на те, що відбувається навколо.

No way can he be serious right now! - Не може бути, щоб він серйозно це зараз робив!

Not until you do your homework will you go for a walk! - Поки ти не зробиш домашню роботу, ти не підеш гуляти!

Примітка: інверсія в даному випадку відбувається тільки в тому випадку, якщо негативне прислівник стоїть на початку речення. Якщо його поставити в інше місце в реченні - інверсія відбуватися не буде і порядок слів залишиться стандартним.

Умовні речення

Можна змінювати порядок слів у умовних реченнях для особливого акценту на тому чи іншому аспекті, про який йдеться в реченні. Таки зміни відбуваються тільки в умовних реченнях третього типу (Unreal Past), мішаних умовних реченнях першого типу (1st type of mixed conditionals), а також в умовних реченнях першого типу за допомоги слова should.

Had I come earlier yesterday, everything would have been fine! - Якби я прийшов раніше вчора, все було б добре!

Had he been more diligent, he would have entered university! - Якби він був більш старанним, він би вступив у університет!

Should he call me, tell him I’ll answer later. - Якщо він мені зателефонує, скажи йому, що я відповім пізніше.

Дякуємо Вам за прочитання нашої статті і сподіваємося, що вона прояснила Вам тему порядку слів в англійському реченні! 🙂

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер