20% знижки на курс англійської по промокоду ENGLISHBLOG!

Професії англійською мовою

Лексика
13 хвилин читати
04.12.2023
0
0
667

Кожна людина працює у певній сфері, будь-то IT-технології, бізнес, медицина чи інший напрямок. Студенти повинні вміти розповідати про свою роботу, називати свою професію та посаду. У цій статті зібрано широкий список спеціальностей, які потрібно знати.

Job, occupation, work, career, profession - чи однакова це робота

Почнемо з визначень, work - робота в загальному розумінні цього слова, тобто будь-яка праця, фізична або ментальна, for example:

What sort of work є ви experimented in? – У якій роботі у вас є досвід?

Job - вужче поняття, яке підкреслює зайнятість у роботодавця в певний час і оплату праці, наприклад:

When she left college, she got a job as an editor in a publishing company. - Закінчивши коледж, вона влаштувалась на роботу редактором у видавничу компанію.

Occupation - робота або зайнятість конкретної людини:

In the space marked "occupation" she wrote "police officer". - У графі "зайнятість" вона написала "поліцейська".

Career - робота або серія робіт, які ви виконуєте протягом свого трудового життя, особливо якщо ви продовжуєте отримувати кращу роботу та заробляєте більше грошей:

I took this new job because I felt that the career prospects were much better. - Я погодився на цю нову роботу, бо відчував, що перспективи кар'єрного зростання набагато кращі.

Profession - будь-який вид роботи, що вимагає спеціальної підготовки або певних навичок, часто передбачає високий рівень освіти, тобто - спеціальність англійською:

Teaching as profession is very underpaid. - Професія вчителя дуже низькооплачувана.

Тепер перейдемо до опису професій англійською.

Поширені професії світу англійською

Щорічно складається список найбільш популярних та високооплачуваних професій поточного року. Якщо сьогодні ввести запит “популярні професії у 2023”, англійською, то ви побачите цей перелік:

Професії англійською

Переклад

Software developer

Розробник програмного забезпечення

Nurse practitioner

Практикуюча медсестра

Medical and health services manager

Менеджер медичних послуг

Physician assistant

Помічник лікаря

Information security analyst

Аналітик інформаційної безпеки

Physical therapist

Фізіотерапевт

Financial manager

Фінансовий менеджер

IT manager

IT-менеджер

Web developer

Веб розробник

Dentist

Стоматолог

Michael Scalisi is an IT manager based in Alameda, California. - Майкл Скалісі — IT-менеджер з Аламеди, Каліфорнія.

A physician assistant is a healthcare professional who works with doctors and gives medical treatment. - Помічник лікаря - це медичний працівник, який працює з лікарями та надає медичну допомогу.

I can arrange to have a physical therapist come here. - Я можу організувати приїзд фізіотерапевта.

Творчі професії та сфера мистецтва - art

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

3D animator

3[diː] [ˈænɪmeɪtə]

3D аніматор

actor

[ˈæktə]

актор

actress

[ˈæktrəs]

акторка

architect

[ˈɑːkɪtɛkt]

архітектор

art therapist

[ɑːt] [ˈθɛrəpɪst]

арт-терапевт

artist

[ˈɑːtɪst]

художник

fashion designer

[ˈfæʃᵊn] [dɪˈzaɪnə]

модельєр

furniture designer

[ˈfɜːnɪʧə] [dɪˈzaɪnə]

дизайнер меблів

graphic designer

[ˈɡræfɪk] [dɪˈzaɪnə]

графічний дизайнер

interior designer

[ɪnˈtɪəriə] [dɪˈzaɪnə]

дизайнер інтер'єру

journalist

[ˈʤɜːnəlɪst]

журналіст

photographer

[fəˈtɒɡrəfə]

фотограф

poet

[ˈpəʊɪt]

поет

product designer

[ˈprɒdʌkt] [dɪˈzaɪnə]

дизайнер продукту

sculptor

[ˈskʌlptə]

скульптор

tattoo artist

[təˈtuː] [ˈɑːtɪst]

татуювальник

UX\UI designer

[juː-ɛks]\[juː-aɪ] [dɪˈzaɪnə]

UX\UI дизайнер

writer

[ˈraɪtə]

письменник

The photographer shot the usual roll of pictures. - Фотограф зробив звичайну добірку фотографій.

She has four years experience as interior designer behind her, you should meet her. - У неї за плечима чотирирічний досвід роботи дизайнером інтер’єру, варто з нею познайомитися.

Benedict is our finest journalist in Kigali, an expert on the subject. - Бенедикт — наш найкращий журналіст у Кігалі, експерт із цього питання.

Сфера медицини - Medicine

Медичні професії

Транскрипція

Переклад

anesthesiologist

[ˌæn.əsˌθiː.ziˈɒl.ə.dʒɪst]

анестезіолог

cardiac surgeon

[ˈkɑːdiæk] [ˈsɜːʤᵊn]

кардіохірург

cardiologist

[ˌkɑːdiˈɒləʤɪst]

кардіолог

dentist

[ˈdɛntɪst]

стоматолог

dermatologist

[ˌdɜːməˈtɒləʤɪst]

дерматолог

endocrinologist

[ˌɛndəʊkraɪˈnɒləʤɪst]

ендокринолог

gastroenterologist

[ˌɡastrəʊentəˈrɒlədʒɪst]

гастроентеролог

general practitioner

[ˈʤɛnᵊrᵊl] [prækˈtɪʃnə]

лікар загальної практики

genetic counselor

[ʤɪˈnɛtɪk] [ˈkaʊnsᵊlə]

консультант з генетики

gynecologist

[ˌɡaɪnɪˈkɒləʤɪst]

гінеколог

healthcare researcher

[ˈhɛlθkeə] [rɪˈsɜːʧə]

дослідник охорони здоров'я

intensivist

[ɪnˈtɛnsɪvɪst]

реаніматолог

laboratory technician

[ləˈbɒrətᵊri] [tɛkˈnɪʃᵊn]

лаборант

nephrologist

[nɪˈfrɒləʤɪst]

нефролог

neurologist

[njʊəˈrɒləʤɪst]

невролог

neurosurgeon

[ˌnjʊərəʊˈsɜːdʒən]

нейрохірург

nurse

[nɜːs]

медсестра

nurse midwife

[nɜːs] [ˈmɪdwaɪf]

акушерка

nursing assistant

[ˈnɜːsɪŋ] [əˈsɪstᵊnt]

молодша медсестра

obstetrician

[ˌɒbstəˈtrɪʃᵊn]

акушер

oncologist

[ɒnˈkɒləʤɪst]

онколог

ophthalmologist

[ˌɒfθælˈmɒləʤɪst]

офтальмолог

orthodontist

[ˌɔː.θəˈdɒn.tɪst]

ортодонт

otolaryngologist

[ˌəʊtəʊlærɪŋˈɡɑːlədʒɪst]

отоларинголог

paramedic

[ˌpærəˈmɛdɪk]

фельдшер

pediatrician

[ˌpiːdiəˈtrɪʃᵊn]

педіатр

pharmacist

[ˈfɑːməsɪst]

фармацевт

physician assistant

[fɪˈzɪʃᵊn] [əˈsɪstᵊnt]

помічник лікаря

psychiatrist

[saɪˈkaɪətrɪst]

психіатр

psychologist

[saɪˈkɒləʤɪst]

психолог

pulmonologist

[ˌpʊl.məˈnɒl.ə.dʒɪst]

пульмонолог

rheumatologist

[ˌruː.məˈtɒl.ə.dʒɪst]

ревматолог

surgeon

[ˈsɜːʤᵊn]

хірург

thoracic surgeon

[θɔːˈræsɪk] [ˈsɜːʤᵊn]

торакальний хірург

traumatologist

[trɔːməˈtɒləʤɪst]

травматолог

urologist

[jʊəˈrɒləʤɪst]

уролог

He is now a consultant psychologist with a major London hospital. - Наразі він працює психологом-консультантом у великій лондонській лікарні.

The pharmacist will make up your prescription. - Фармацевт випише вам рецепт.

My name is Frederick Treves and I'm a surgeon here at the London Hospital. - Мене звуть Фредерік Тревес і я хірург у лондонській лікарні.

Сфера освіти - Education

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

athletics coach

[æθˈlɛtɪks] [kəʊʧ]

тренер з легкої атлетики

Chemistry teacher

[ˈkɛmɪstri] [ˈtiːʧə]

вчитель хімії

dean of students

[diːn] [ɒv] [ˈstjuːdᵊnts]

декан студентів

educational psychologist

[ˌɛʤʊˈkeɪʃᵊnᵊl] [saɪˈkɒləʤɪst]

педагог-психолог

educator

[ˈɛʤʊkeɪtə]

викладач

elementary school teacher

[ˌɛlɪˈmɛntᵊri] [skuːl] [ˈtiːʧə]

вчитель початкової школи

English teacher

[ˈɪŋɡlɪʃ] [ˈtiːʧə]

вчитель англійської

Geography teacher

[ʤiˈɒɡrəfi] [ˈtiːʧə]

вчитель географії

high school teacher

[haɪ] [skuːl] [ˈtiːʧə]

вчитель старшої школи

Maths teacher

[mæθs] [ˈtiːʧə]

вчитель математики

middle school teacher

[ˈmɪdᵊl] [skuːl] [ˈtiːʧə]

вчитель середньої школи

Physic teacher

[ˈfɪzɪk] [ˈtiːʧə]

вчитель фізики

preschool teacher

[ˌpriːˈskuːl] [ˈtiːʧə]

дошкільний вчитель

professor

[prəˈfɛsə]

професор

school counselor

[skuːl] [ˈkaʊnsᵊlə]

шкільний консультант

school librarian

[skuːl] [laɪˈbreəriən]

шкільний бібліотекар

teacher

[ˈtiːʧə]

вчитель

teaching assistant

[ˈtiːʧɪŋ] [əˈsɪstᵊnt]

помічник викладача

tutor

[ˈtjuːtə]

репетитор

The dean of students ordered the police to come and cut the padlock, but then to leave the campus. - Декан студентів наказав поліції прийти та зняти замок, а потім залишити кампус.

My English teacher provided me with the means to enjoy reading poetry. - Мій учитель англійської дав мені можливість отримувати задоволення від читання віршів.

I'm your history teacher from now on. - З того моменту я твій учитель історії.

Сфера державної служби - Government occupations

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

agriculture minister

[ˈæɡrɪkʌlʧə] [ˈmɪnɪstə]

міністр сільського господарства

culture minister

[ˈkʌlʧə] [ˈmɪnɪstə]

міністр культури

defence minister

[dɪˈfɛns] [ˈmɪnɪstə]

міністр оборони

finance minister

[faɪˈnæns] [ˈmɪnɪstə]

міністр фінансів

foreign affairs minister

[ˈfɒrən] [əˈfeəz] [ˈmɪnɪstə]

міністр закордонних справ

governor

[ˈɡʌvᵊnə]

губернатор

head of state

[hɛd] [ɒv] [steɪt]

голова держави

intelligence officer

[ɪnˈtɛlɪʤᵊns] [ˈɒfɪsə]

офіцер розвідки

justice minister

[ˈʤʌstɪs] [ˈmɪnɪstə]

міністр юстиції

labor minister

[ˈleɪbə] [ˈmɪnɪstə]

міністр праці

minister

[ˈmɪnɪstə]

міністр

ombudsman

[ˈɒmbʊdzmən]

омбудсмен

parliament speaker

[ˈpɑːləmənt] [ˈspiːkə]

спікер парламенту

president

[ˈprɛzɪdᵊnt]

президент

prime minister

[praɪm] [ˈmɪnɪstə]

прем'єр-міністр

treasurer

[ˈtrɛʒərə]

казначей

The Prime Minister aimed to reassert his authority. - Прем'єр-міністр прагнув поновити свою владу.

The governor announced a new plan to reduce crime. - Губернатор оголосив про новий план зниження злочинності.

And I met the President of the United States, again. - І я знову зустрівся із президентом Сполучених Штатів.

Сфера правопорядку та правосуддя - Law enforcement and jurisprudence

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

attorney

[əˈtɜːni]

юрист

compliance officer

[kəmˈplaɪəns] [ˈɒfɪsə]

офіцер з дотримання вимог

criminal investigator

[ˈkrɪmɪnᵊl] [ɪnˈvɛstɪɡeɪtə]

слідчий у кримінальних справах

detective

[dɪˈtɛktɪv]

детектив

judge

[ˈʤʌʤ]

судити

law clerk

[lɔː] [klɑːk]

судовий клерк

lawyer

[ˈlɔɪə]

юрист

mediator

[ˈmiːdieɪtə]

посередник

policeman

[pəˈliːsmən]

поліцейський

serviceman

[ˈsɜːvɪsmæn]

військовослужбовець

stenographer

[stəˈnɒɡrəfə]

стенографістка

A brave American serviceman is left behind. - Відважний американський військовослужбовець залишився позаду.

The lawyer demonstrated that the witness was lying. - Адвокат довів, що свідок брехав.

His attorney argued that Cope could not distinguish between right and wrong. - Її юрист зробив заяву поза межами суду.

Сфера IT-технологій - Information technology

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

cloud consultant

[klaʊd] [kənˈsʌltᵊnt]

консультант з хмарних технологій

computer programmer

[kəmˈpjuːtə] [ˈprəʊɡræmə]

комп'ютерний програміст

data scientist

[ˈdeɪtə] [ˈsaɪəntɪst]

спеціаліст за даними

database administrator

[ˈdeɪtəˌbeɪs] [ədˈmɪnɪstreɪtə]

адміністратор бази даних

help desk support

[hɛlp] [dɛsk] [səˈpɔːt]

служба підтримки

IT-coordinator

[ɪt]-[kəʊˈɔːdɪneɪtə]

IT координатор

IT-security specialist

[ɪt]-[sɪˈkjʊərəti] [ˈspɛʃəlɪst]

спеціаліст з ІТ-безпеки

IT-technician

[ɪt]-[tɛkˈnɪʃᵊn]

ІТ спеціаліст

network engineer

[ˈnɛtwɜːk] [ˌɛnʤɪˈnɪə]

мережевий інженер

quality assurance tester

[ˈkwɒləti] [əˈʃʊərᵊns] [ˈtɛstə]

тестувальник контролю якості

software engineer

[ˈsɒftweər] [ˌɛnʤɪˈnɪə]

інженер-програміст

support specialist

[səˈpɔːt] [ˈspɛʃəlɪst]

спеціаліст служби підтримки

systems analyst

[ˈsɪstəmz] [ˈænəlɪst]

системний аналітик

web designer

[wɛb] [dɪˈzaɪnə]

веб-дизайнер

web developer

[wɛb] [dɪˈvɛləpə]

веб розробник

Your task is to provide help desk support to meet user enquiry. - Ваше завдання – забезпечити підтримку довідкової служби для задоволення запитів користувачів.

Software engineering is still a craftsman's industry, awaiting the development of mass production. - Розробка програмного забезпечення, як і раніше, залишається ремісничою галуззю, що очікує розвитку масового виробництва.

A combination of computer skills and artistic ability are ideal prerequisites for a graphic artist or web designer. - Поєднання комп'ютерних навичок та художніх здібностей є ідеальною умовою для роботи художником-графіком або веб-дизайнером.

Сфера обслуговування - Service

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

babysitter

[ˈbeɪbɪˌsɪtə]

няня

bellman

[ˈbɛlmən]

посильний

call center representative

[kɔːl] [ˈsɛntə] [ˌrɛprɪˈzɛntətɪv]

представник колл-центру

cashier

[kæˈʃɪə]

касир

cleaner

[ˈkliːnə]

прибиральник

client manager

[ˈklaɪᵊnt] [ˈmænɪʤə]

менеджер по роботі з клієнтами

concierge

[ˌkɒnsiˈeəʒ]

консьєрж

flight attendant

[flaɪt] [əˈtɛndᵊnt]

бортпроводник

guard

[ɡɑːd]

сторож

hostess

[ˈhəʊstɪs]

хостес

housekeeper

[ˈhaʊsˌkiːpə]

економка

janitor

[ˈʤænɪtə]

двірник

receptionist

[rɪˈsɛpʃᵊnɪst]

реєстратор

shop assistant

[ʃɒp] [əˈsɪstᵊnt]

продавець

waiter

[ˈweɪtə]

офіціант

waitress

[ˈweɪtrɪs]

офіціантка

The janitor was just sweeping up as I left the building. - Двірник саме підмітав, коли я виходив із будівлі.

He checked the telephone number with the concierge before placing a call. - Перш ніж зателефонувати, він перевірив номер телефону біля консьєржа.

I'll have to talk to the cashier! - Мені доведеться поговорити з касиром!

Сфера кулінарії - Cooking

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

chef

[ʃɛf]

кухар

dishwasher

[ˈdɪʃˌwɒʃə]

мийник посуду

executive chef

[ɪɡˈzɛkjətɪv] [ʃɛf]

шеф повар

food critic

[fuːd] [ˈkrɪtɪk]

кулінарний критик

food safety manager

[fuːd] [ˈseɪfti] [ˈmænɪʤə]

менеджер з безпеки харчових продуктів

nutritionist

[njuːˈtrɪʃᵊnɪst]

дієтолог

pastry chef

[ˈpeɪstri] [ʃɛf]

кондитер

sous chef

[suːz] [ʃɛf]

су-шеф

Alexander Lazarus is a food critic for the newspaper. - Олександр Лазарус – гастрономічний критик газети.

Executive chef will cook German lentil soup, German sausage, German roasted meat, preserved vegetables, German apple tart, fried sweet pancake and so on. - Шеф-кухар приготує німецький сочевий суп, німецьку ковбасу, німецьке смажене м'ясо, консервовані овочі, німецький яблучний пиріг, смажені солодкі млинці тощо.

The doctor advised him to see a nutritionist about his diet. - Лікар порадив йому звернутися до дієтолога з приводу дієти.

Beauty-фахівці

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

barber

[ˈbɑːbə]

барбер

dermatologist

[ˌdɜːməˈtɒləʤɪst]

дерматолог

esthetician or

beautician

[iːsθəˈtɪʃ(ə)n]
[bjuːˈtɪʃᵊn]

косметолог

eyelash specialist

[ˈaɪlæʃ] [ˈspɛʃəlɪst]

лешмейкер

hair stylist

[heə] [ˈstaɪlɪst]

перукар

make-up artist

[ˈmeɪkʌp] [ˈɑːtɪst]

візажист

massage master

[ˈmæsɑːʒ] [ˈmɑːstə]

масажист

nail technician

[neɪl] [tɛkˈnɪʃᵊn]

майстер манікюру

stylist

[ˈstaɪlɪst]

стиліст

tanning specialist

[ˈtænɪŋ] [ˈspɛʃəlɪst]

спеціаліст із засмаги

tattoo artist

[təˈtuː] [ˈɑːtɪst]

татуювальник

waxing specialist

[ˈwæksɪŋ] [ˈspɛʃəlɪst]

спеціаліст з воскової депіляції

Helen was put in the capable hands of hair stylist Daniel Herson. - Хелен була віддана у надійні руки стиліста-перукаря Деніела Херсона.

Lies Van Riel is a make-up artist from Belgium whose site features a random presentation of her work. - Ліс Ван Ріель — візажист із Бельгії, на сайті якої випадково представлено її роботу.

You the barber? No. Stylist. - Ти перукар? Ні. Стиліст.

Сфера ЗМІ - Media

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

advertising art director

[ˈædvətaɪzɪŋ] [ɑːt] [daɪˈrɛktə]

арт-директор з реклами

animator

[ˈænɪmeɪtə]

аніматор

broadcast journalist

[ˈbrɔːdkɑːst] [ˈʤɜːnəlɪst]

тележурналіст

camera operator

[ˈkæmᵊrə] [ˈɒpᵊreɪtə]

оператор

copy editor

[ˈkɒpi] [ˈɛdɪtə]

редактор текстів

copywriter

[ˈkɒp.iˌraɪ.tər]

копірайтер

costume designer

[ˈkɒstjuːm] [dɪˈzaɪnə]

художник з костюмів

entertainer

[ˌɛntəˈteɪnə]

артист

executive producer

[ɪɡˈzɛkjətɪv] [prəˈdjuːsə]

виконавчий продюсер

film critic

[fɪlm] [ˈkrɪtɪk]

кінокритик

interviewer

[ˈɪntəvjuːə]

інтерв'юер

live sound engineer

[lɪv] [saʊnd] [ˌɛnʤɪˈnɪə]

звукорежиссер

screen writer

[skriːn] [ˈraɪtə]

сценарист

sport commentator

[spɔːt] [ˈkɒmɛnteɪtə]

спортивний коментатор

TV presenter

[ˌtiːˈviː] [prɪˈzɛntə]

телеведучий

video editor

[ˈvɪdiəʊ] [ˈɛdɪtə]

відео редактор

Star animator Glen Keane, now in his forties, has long wanted to explore non-Disney projects. - Зірковий аніматор Глен Кін, якому зараз за сорок, давно хотів зайнятися проектами, які не пов'язані з Діснеєм.

A TV interviewer must be careful not to offend. - Телевізійний інтерв'юер повинен бути обережним, щоб не образити.

This is a performance. I'm an entertainer. - Це вистава. Я артист.

Сфера управління та економіки - Economics and management

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

accountant

[əˈkaʊntᵊnt]

бухгалтер

actuary

[ˈækʧuəri]

спеціаліст у сфері страхування

arbitrator

[ˈɑːbɪtreɪtə]

арбітр

credit analyst

[ˈkrɛdɪt] [ˈænəlɪst]

кредитний аналітик

economic consultant

[ˌiːkəˈnɒmɪk] [kənˈsʌltᵊnt]

економічний консультант

economist

[iˈkɒnəmɪst]

економіст

financial risk analyst

[faɪˈnænʃᵊl] [rɪsk] [ˈænəlɪst]

аналітик фінансових ризиків

loan officer

[ləʊn] [ˈɒfɪsə]

кредитний інспектор

management consultant

[ˈmænɪʤmənt] [kənˈsʌltᵊnt]

консультант з питань управління

personal finance advisor

[ˈpɜːsᵊnᵊl] [faɪˈnæns] [ədˈvaɪzə]

консультант з особистих фінансів

policy analyst

[ˈpɒləsi] [ˈænəlɪst]

політичний аналітик

statistician

[ˌstætɪˈstɪʃᵊn]

статистика

supply chain analyst

[səˈplaɪ] [ʧeɪn] [ˈænəlɪst]

аналітик ланцюга поставок

He served as an arbitrator in a series of commercial disputes in India. - Він виступав арбітражником у низці комерційних суперечок в Індії.

Dennis, a loan officer, is handing a business plan to his coworker Nina. - Денніс, кредитний спеціаліст, передає бізнес-план своїй колегі Ніні.

You were a glorified accountant. - Ви були уславленим бухгалтером.

Сфера науки - Science

Професії англійською

Транскрипція

Переклад

agronomist

[əɡˈrɒnəmɪst]

агроном

archaeologist

[ˌɑːkiˈɒləʤɪst]

археолог

astronaut

[ˈæstrənɔːt]

космонавт

biochemist

[ˌbaɪəʊˈkɛmɪst]

біохімік

biologist

[baɪˈɒləʤɪst]

біолог

cartographer

[kɑːˈtɒɡrəfə]

картограф

chemist

[ˈkɛmɪst]

хімік

clinical scientist

[ˈklɪnɪkᵊl] [ˈsaɪəntɪst]

вчений-клініцист

ecologist

[ɪˈkɒləʤɪst]

еколог

geologist

[dʒiˈɒl.ə.dʒɪst]

геолог

hydrologist

[haɪˈdrɒləʤɪst]

гідролог

meteorologist

[ˌmiːtiəˈrɒləʤɪst]

метеоролог

microbiologist

[ˌmaɪkrəʊbaɪˈɒləʤɪst]

мікробіолог

nuclear engineer

[ˈnjuːklɪər] [ˌɛnʤɪˈnɪə]

інженер-ядерник

paleontologist

[ˌpæliɒnˈtɒləʤɪst]

палеонтолог

pharmacologist

[ˈfɑːməˈkɒləʤɪst]

фармаколог

physicist

[ˈfɪzɪsɪst]

фізик

robotics engineer

[rəʊˈbɒtɪks] [ˌɛnʤɪˈnɪə]

інженер робототехніки

seismologist

[saɪzˈmɒləʤɪst]

сейсмолог

zoologist

[zəʊˈɒləʤɪst]

зоолог

Microbiologist Hugh Pennington says learning that quickly is absolutely crucial. - Мікробіолог Х'ю Пеннінгтон каже, що швидке навчання має вирішальне значення.

Paleontologists have found many transitional fossils representing intermediate forms in the evolution of one major form of life into another. - Палеонтологи знайшли безліч перехідних скам'янілостей, що становлять проміжні форми в еволюції однієї основної форми життя в іншу.

I always wanted to be an astronaut. - Я завжди хотів бути космонавтом.

Транспортна зона – Transport

Професії англійською мовою

Транскрипція

Переклад

air traffic controller

[eə] [ˈtræfɪk] [kənˈtrəʊlə]

авіадиспетчер

aircraft pilot

[ˈeəkrɑːft] [ˈpaɪlət]

пілотувати літак

bus or coach driver

[bʌs]
[kəʊʧ] [ˈdraɪvə]

водій автобуса чи туристичного автобуса

cabin crew

[ˈkæbɪn] [kruː]

бортпровідник

car driver

[kɑː] [ˈdraɪvə]

водій машини

chauffeur

[ˈʃəʊfə]

водій

helicopter pilot

[ˈhɛlɪkɒptə] [ˈpaɪlət]

пілот гелікоптера

mechanic

[məˈkænɪk]

механік

rail track maintenance worker

[reɪl] [træk] [ˈmeɪntᵊnəns] [ˈwɜːkə]

робітник з ремонту залізничних колій

road safety manager

[rəʊd] [ˈseɪfti] [ˈmænɪʤə]

менеджер з безпеки дорожнього руху

road worker

[rəʊd] [ˈwɜːkə]

дорожній робітник

ship captain

[ʃɪp] [ˈkæptɪn]

капітан корабля

van driver

[væn] [ˈdraɪvə]

водій фургона

This goes on to the computer so that the cabin crew will know to reassure you and help you through the flight. - Інформація передається на комп'ютер, щоб бортпровідники могли вас заспокоїти і допомогти під час польоту.

A mechanic is coming to overhaul the engine. - Приїжджає механік, щоби відремонтувати двигун.

He signals his chauffeur to open the door for her. - Він дає знак своєму водієві відкрити їй двері.

Технічні професії англійською - Technical Field

Професія

Транскрипція

Переклад

builder

[ˈbɪldə]

будівельник

electrician

[ˌɪlɛkˈtrɪʃᵊn]

електрик

engineer

[ˌɛnʤɪˈnɪə]

інженер

installer

[ɪnˈstɔːlə]

установник

painter

[ˈpeɪntə]

маляр

plumber

[ˈplʌmə]

сантехнік

roofer

[ˈruːfə]

покрівельник

technician

[tɛkˈnɪʃᵊn]

технік

You need the advice of a qualified engineer. - Вам потрібна консультація кваліфікованого інженера.

He makes a good living as a builder. - Він добре заробляє на життя, працюючи будівельником.

We'll have to get a plumber in to look at that water tank. - Нам доведеться викликати сантехніка, щоби він оглянув резервуар для води.

Сфера сільського господарства - Agriculture

Професія

Транскрипція

Переклад

agricultural engineer

[ˌæɡrɪˈkʌlʧᵊrᵊl] [ˌɛnʤɪˈnɪə]

сільськогосподарський інженер

agricultural inspector

[ˌæɡrɪˈkʌlʧᵊrᵊl] [ɪnˈspɛktə]

сільськогосподарський інспектор

agronomist

[əɡˈrɒnəmɪst]

агроном

animal nutritionist

[ˈænɪmᵊl] [njuːˈtrɪʃᵊnɪst]

дієтолог тварин

commercial horticulture

[kəˈmɜːʃᵊl] [ˈhɔːtɪkʌlʧə]

комерційне садівництво

farmer

[ˈfɑːmə]

фермер

fertilization specialist

[ˌfɜːtɪlaɪˈzeɪʃᵊn] [ˈspɛʃəlɪst]

спеціаліст з добрив

plant breeder

[plɑːnt] [ˈbriːdə]

селекціонер рослин

rancher

[ˈrɑːnʧə]

власник ранчо

soil and plant researcher

[sɔɪl] [ænd] [plɑːnt] [rɪˈsɜːʧə]

дослідник ґрунту та рослин

veterinarian

[ˌvɛtərɪˈneəriən]

ветеринар

The farmer herded the cows into the cowshed. - Фермер загнав корів у корівник.

There is an intermediate type of ryegrass first produced by a New Zealand plant breeder. - Існує проміжний тип райграсу, вперше виведений селекціонером Нової Зеландії.

Is that so? Not every day you find a fourth generation farmer who also happens to be an agronomist. - Це так? Не щодня зустрінеш фермера у четвертому поколінні, який до того ж є агрономом.

Робота в екстрених службах

Професія

Транскрипція

Переклад

aid worker

[eɪd] [ˈwɜːkə]

гуманітарний працівник

emergency call center worker

[ɪˈmɜːʤᵊnsi] [kɔːl] [ˈsɛntə] [ˈwɜːkə]

працівник центру екстреної допомоги

emergency room technician

[ɪˈmɜːʤᵊnsi] [ruːm] [tɛkˈnɪʃᵊn]

технік відділення невідкладної допомоги

emergency services manager

[ɪˈmɜːʤᵊnsi] [ˈsɜːvɪsɪz] [ˈmænɪʤə]

менеджер служби екстреної допомоги

firefighter

[ˈfaɪəˌfaɪtə]

пожежний

paramedic

[ˌpærəˈmɛdɪk]

фельдшер

police officer

[pəˈliːs] [ˈɒfɪsə]

офіцер поліції

Well, I'm sure she'll be a good firefighter someday. - Ну, я впевнений, що колись вона стане гарним пожежником.

Незвичайні професії - unusual professions

Професія

Переклад

dog food taster

дегустатор корму для собак

professional sleeper

професійний сон (сон для досліджень)

acupuncturist

голкорефлексотерапевт

bereavement coordinator

координатор по скорботі (розробляють план допомоги пацієнту та родичам у разі невідворотньої загибелі хворого члена сім'ї)

online review

спеціаліст з онлайн переглядів

video tagger

людина, яка ставить теги на відео, щоб вони вийшли у рекомендації

Оцініть статтю

  • 0

Залишіть коментар

Банер